Течности за дезинфекција

Нејонски сурфактанти - течни

Нејонски сурфактанти - цврсти

Амфотермни сурфактанти