Бодал ДОО е семејна компанија основана во 1992 година. Компанијата се занимава со големопродажба и малопродажба на моторни и индустриски масла , лубриканти, пасти за високи температури, масти и масла користени во прехрамбената индустрија, минерални и синтетички емулзии, одмастувачи, заштитни агенси, анти кородивни агенси, адитиви за дизел возила и друго.

Бодал ДОО е генерален застапник и дистрибутер за целосната програма на  FAM Fabrika maziva A.D. Крушевац, Република Србија. Бодал располага и со сопствени возила за дистрибуција низ целата земја.